logo    KŘÍŽKOVÁ VÝŠIVKA  CROSS-STITCH-IMRE   

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

 

Pravidla obchodu.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky provozovatele Imreová Iveta, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese

www.vysivka-crosstitch.cz

Práva a povinnosti smluvních stran se prioritně řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a poté ustanovením § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

2. Uživatelský účet

Kupující si může zřídit svůj uživatelský účet, odkud je možné provádět objednávání zboží. Informace tudíž musí být správné a pravdivé a při jakékoli změně je kupující povinen tyto údaje aktualizovat. Tento účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Pokud není uživatelský účet užíván déle než 1 rok, je prodávající oprávněn tento účet zrušit.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Všechny objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu či e-mailu prodávajícího jsou závazné.

Po vybrání zboží a způsobu dopravy (a zároveň i platby) je kupující v objednávce povinen poskytnout prodávajícímu veškeré potřebné údaje pro její splnění (osobní údaje a dodací adresu, popř. fakturační údaje).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Dále kupující stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami tohoto internetového obchodu. Poté již může kupující prodávajícímu objednávku odeslat kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

NEVYZVEDNUTÁ DOBÍRKA : Každá přijatá objednávka (elektronická, e-mailová i telefonická) je dle Občanského zákoníku závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud jste si při objednávce vybrali způsob platby dobírkou a zásilku si ve stanoveném termínu nevyzvednete, budou vám účtovány k náhradě náklady za dopravné (přeprava zásilky k zákazníkovi) ve výši 100,-Kč (zákazníci ze Slovenska 220,-Kč) dle občanského zákoníku § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb (zákazníci ze zahraničí dle dané země uvedené v objednávce či mailu). Na tuto náhradu vám bude e-mailem zaslána faktura s termínem úhrady. Pokud k proplacení nákladů nedojde, budou tyto náklady vymáhány agenturou. Při opětovném zaslání zboží dle požadavku zákazníka bude poštovné účtováno opětovně a navýšeno o neuhrazené předchozí poštovné.

4. Cena zboží a platební podmínky

Provozovatel není plátcem DPH. Ceny nabízeného zboží jsou konečné. Balné neúčtujeme. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Společně se zbožím obdrží kupující i fakturu.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží po České Republice dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku (Česka pošta, s.p.) v místě určeném kupujícím v objednávce. V tomto případě je dopravné 100,- Kč
  • bezhotovostně převodem předem na účet prodávajícího číslo: 255953137/0300, (Poštovní spořitelna, a.s.).  V tomto případě činí dopravné (Českou poštou, s.p.) 80,- Kč (lze taktéž provést platbu PAYPAL)

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (čísla objednávky uvedeného na faktuře či uvedením svého jména ve ZPRÁVĚ při platbě).

Dodáváme též zákazníkům  Slovenska - zde se náklady na přepravu liší:

  • v hotovosti na dobírku je hodnota dodání cca 240,-Kč. Pokud by se jednalo o větší anebo váhově vyšší objednávku, bude cena poštovného oznámena kupujícímu předem na jeho uvedený mail či telefonem.
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího  je hodnota dodání 220,-Kč (lze taktéž provést platbu PAYPAL). Pokud by se jednalo o větší či váhově vyšší objednávku, bude cena poštovného oznámena kupujícímu předem na jeho mail či telefonem.
  • PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST: KUPUJETE TOTO ZBOŽÍ V ČESKÉ MĚNĚ, TUDÍŽ VÁM VZNIKNOU DALŠÍ NÁKLADY NA PŘEPOČTENÍ DO VAŠÍ MĚNY (EURO) DLE VAŠICH PODMÍNEK PŘI PLATBĚ NA DOBÍRKU. PROSÍM BERTE TOTO NA VĚDOMÍ!!!
  • Z TOHOTO DŮVODU DOPORUČUJI A TO KVŮLI ÚSPORÁM, RADĚJI PROVÉST PLATBU NA ÚČET ČI ÚČET PAYPAL!!!

Zasíláme zboží i do celého světa

Milý zákazníci ze zahraničí (neplatí pro zákazníky ze Slovenska), pokud si chcete objednat zboží z tohoto eshopu, je nutné se předem informovat o veškerých nákladech na přepravu nejprve dotazem na můj mail imre.iveta30@gmail.com. Náklady na zaslání do různých destinací světa se liší. Ihned po odeslání Vašeho dotazu na můj mail Vám obratem zašlu podrobné informace. Předem moc děkuji za Váš zájem a těším se na spolupráci s Vámi. Vaše Iveta


We shipp worldwide - please send email for more information.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 53 odst.7 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. V tomto případě musí být zboží prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu imre.iveta30@gmail.com či na adresu Iveta Imreová, Provodov 171, 76345 Březůvky.  Zboží musí být nepoškozené, v původním neporušeném obalu a bez jakýchkoli známek opotřebení. Prodávající pak neprodleně vrátí kupujícímu kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží), a to bezhotovostně na účet určený kupujícím či v hotovosti při osobním převzetí vráceného zboží kupujícím či jiným možným způsobem po shodné dohodě obou stran.

6. Přeprava a dodání zboží

Po výběru zboží si kupující vybírá i způsob dopravy.  Poštovní zásilka (poštovné 80,- Kč) a zásilka na dobírku (poštovné 100,- Kč). Další podrobnosti viz bod 4. Cena zboží a platební podmínky.

Dodací lhůta odpovídá dostupnosti zboží uvedené u každého produktu či nadřazené kategorii již při výběru zboží. Jelikož je zboží dováženo i ze zahraničí, může se stát, že se dodávka nepatrně opozdí.

Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen toto zboží převzít. Nepřevezme-li jej, odpovídá za škody prodávajícího s tím spojené.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku). Vrácení nebo výměna zboží je možná pouze v případě, že je zboží vráceno v původním nepoškozeném stavu v neporušeném obalu, včetně veškerého příslušenství. Záruční doba na veškeré zboží je 24 měsíců.

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, pokud se objednané zboží již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu. Pokud se toto týká jen části objednávky, může prodávající zrušit jen tuto část. O této skutečnosti musí prodávající kupujícího neprodleně informovat. V případě platby předem bude částka za toto nedodané zboží kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů odeslána na jeho bankovní účet.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že webové stránky obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

8.Reklamační řád

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí vždy obsahovat datum dodání zboží, název zboží, reklamované množství, popis vady a návrh na vyřízení reklamace, kopii faktury. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci nejpozději do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a historii objednávek.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.